5 загадок на кабардинском языке с ответами

Про языки

5 загадок на кабардинском языке с ответами

А зы мащэм зэшыпхъуиплӏ зэдогъэ [54].

Абджыр зи щыгу, мывэр зи лъэгу [53].

Абрэмывэм зегъазэри, купрауз къыщӏокӏ.

Адакъэ кӏагуэ, мэз хэгуо.

Адакъэ мыщу хьэщӏэщ кӏуэрей.

Адакъэ пщӏыпщӏ, анэ пщӏэгъуалэ.

Адакъэкӏэу къэгъэшауэ пшагъуэм хэт.

Адакъэкӏэу къэгъэша, къазшырыдзэу дэбзыкӏа.

Адрыщӏкӏэ лэгъуп цӏыкӏу къыщовэ.

Адрыщӏым узэпрыплъмэ, цеиплъ едзащ.

Адрыщӏым шыуан цӏыкӏу къыщовэ.

Ажэр бажэ зыщӏыр сыт? [53].

Алэрыбгъу хужьыбзэ, дыгъэм игъэжабзэ [53].

Алэрыбгъу щӏыхур зи щӏыфэ телъ, шындэ мэлыд, зи нэр лыду щӏым хэпщ.

Алэрыбгъур инщи, тхуэӏэткъым, мывэкӏэщхъыр куэдщи, тхуэщыпкъым.

Ар ди лъахэщ, ар дыдейщ, ди псэм хуэдэр. [53]

Ар и закъуэ зэи ямышх, ар хэмылъу лы ямышх [53].

Ар къэкӏуэну тхьэм долъэӏу, ауэ къакӏуэм зыдогъэпщкӏу [53].

Ар къыщыфэм зыкъегъэпщ, ар къэфамэ, мэпщэхыж [53].

Ар уимыӏэу зыри пхужымыӏэ.

Аркъэн фӏыцӏэшхуэрэ лыпцӏэ ӏыхьэшхуэрэ [53].

Бадзэуэгъуэм ӏэщ жьауапӏэ, къакӏуэ-накӏуэм я зекӏуапӏэ [53].

Балигъ хъуами ар мытхэф, ауэ псалъитӏ-щы жеӏэф [53].

Банэ матэ, банэ ӏэтэ, жьыбгъэ къепщэмэ зелъатэ [53].

Баш зыфӏадзэу псым хадзэж. [53]

Башыпэ кӏапсэ, кӏапсэпэ мастэ. [53]

Башыр зытеджагуэ, джэгухэр къэзыгъафэ. [53]

Бгылъэр зи тэджыпӏэ, гуэлыр зи гъуэлъыпӏэ [53].

Бгырыпхыбгъуэ, лӏыбгъуэ кӏэщӏ.

Бгыщхьэм къыщыфэ, унащхьэм щыфий [53].

Бгъэныщкӏу пэтми хэмыз, ныбэ изи пхуэмыхъу.

Бгъэтӏылъмэ, далъэ, бгъэлъеймэ, даӏуэ.

Бгъэуцӏынмэ мэбэг, бгъэтӏэпӏмэ мэхъуанэ.

Бдзапцӏэм нэхърэ нэхъ хьэлъэщ, фом нэхърэ нэхъ ӏэфӏщ, уи щӏыб иплъхьэми пхуэмыхь, бэзэрым пхьами, ямыщэху.

Бжэгъу щхьэпэ ирокӏуэ, нэкӏу быртӏым [54].

Бжэр ӏуимыхыу унэм къыщӏыхьэ, бжэр ӏуимыхыу унэм щӏэкӏыж [53].

Бжыхьым и зы ӏыхьэ, ӏыхьэ ӏуахырей. [53]

Бжьакъуэ зэрыпщхьэу унэм щӏэпщхьэж [53].

Бжьакъуэ цӏынэ къупщхьэ джанэ [53].

Бжьамийр зыгъэпсалъэ, ди тхьэщӏапӏэм къыщыпсалъэ [53].

Бжьыхьэм къатӏу щӏатӏэж, гъатхэми къатӏу щӏатӏэж [53].

Бзэгу дыкъуакъуэ, ныбэгу лъакъуэ [53].

Бзэгу зимыӏэу къопсэлъэж [53].

Бзэгу зимыӏэу псэлъэрей, цӏыкӏуми инми ягъусэрей. [53]

Бзэгу зимыӏэу къэпсалъэ, ӏэ зимыӏэу пшынауэ [53].

Бзу шыритху зы абгъуэ исщ [53].

Блапцӏэ къарэ, къарэубыд.

Бостей удзыфэ, дыщафэ тхьэгъу [53].

«Бу» зымыгъэӏу мэкъушх [54].

Быдэу зэӏуащэу пщагуэм зэрещэ [53].

Быдэу къратыр щабэу зытыж [53].

Былымым ифэ, лӏым и фащэ.

Быныр зыгъашхэу шхынылъэм дэпкӏэж [54].

Быныр зыгъэгуфӏэу, мафӏэр зыгъэункӏыфӏ.

Быныр къэзыгъатхъэу пхъэмбгъу хъурей [54].

Вагъэ гъэбатэ, батэр зыгъэш [53].

Вагъуэм зэпымыуэу пшэ къытрелъафэ, трелъэфыж [54].

Вагъуитӏым я ку ӏуащхьэ дэтщ [54].

Выгуи шыгуи щыземыкӏуэ, унищэ зекӏуапӏэ. [53]

Гуахъуэ зимыӏэу ӏэмбатэр зыӏэт [53].

Гупсысэ зимыӏэу жаӏэр жызыӏэж [53].

Гуринэ, гуринэ, къэфэнкӏэ емынэ, гуринэ, гуринэ, фиинкӏэ ерыщ [53].

Гъатхэ пасэ накъыгъэ, уэс щӏагъым щыгъагъэ [53].

Гъэм щифӏыгъуэ, гъавэр щыбагъуэ зэман [53].

Гъэмахуэм ихуапэ, щӏымахуэм итӏэщӏ [53].

Гъэмахуэм къуакӏэм щызежэ, щӏымахуэм къуакӏэм щыжей [53].

Гъэмахуэм хъущӏэрей, щӏымахуэм сабырӏей [53].

Гъэмахуэм яжьафэ, щӏымахуэм хужьыфэ [53].

Гъэми щӏыми пыӏэ хужь, ди къуршыжьхэм я нэхъыжь [53].

Гъэсын псоми епсынщӏэкӏ, мафӏэ гуащӏэ къызыхэкӏ [53].

Гъэшауэ щыс, щысу къэзыжыхь [53].

Гъуагъуэрэ цӏычэу, хъуаскӏэр къыпылъэлъу.

Гъуанибл зиӏэ матэ, матэ ӏэта гуэр [53].

Гъуэгу набдзэ удзым цы мыуда хэлъщ [54].

Гъуэгу набдзэм джатэ иха телъщ.

Гъуэгу набдзэм лъы пцӏа хэлъщ.

Гъуэгу нашэкъашэрэ лы ӏыхьэ пшэрырэ.

Гъуэгум и зы ӏыхьэ, ӏыхьэ къэӏэта [53].

Гъуэлъыпӏэ, зекӏуэ, зекӏуэ мыкӏуатэ. [53]

Гъукӏэм къигъэш лъэгущӏыхь гъэша [53].

Гъущӏ быдабзэм къыхащӏыкӏ, ди сэр жану щӏэзылъыкӏ. [53]

Источник

5 загадок на кабардинском языке с ответами

Зищхьэр пхъэ кӏапэ, зи пэр гъущӏ папцӏэ.

Зи щхьэ матэ, зи кӏэ топ [54].

Зи щхьэр хъуаскӏэ, зи кӏэр ласкӏэ [53].

Зы жыгым къудамэ пщыкӏутӏ гуэтщ, къудамэ пэбж тхьэмпэ щэщӏ пытщ, тхьэмпэм я зы щӏэлъэныкъуэр хужьщ, я зы щӏэлъэныкъуэр фӏыцӏэщ [54].

Читайте также:  Алфавит английский язык и его произношение

Зы къамышы сиӏэщи сыриуэфыркъым.

Зызыгъэпщ пщэ пцӏанэ [53].

Зызыгъэщӏэращӏэу хьэщӏэм жэуап езыт.

Зыр къежэхым, зыр дожей [53].

Зыр мажэ, зыр мэжей, зыр мэджэгу [54].

Зыри зымыӏыгъыу сурэт зыщӏыф [54].

Зыри къыбжиӏэкъым, укӏуэмэ макӏуэ, ужэмэ мажэ [54].

Зыш сиӏэщи сытетӏысхьэфыркъым [54].

И гур псынщӏэщ, ӏукӏмэ ирехьэжьэ.

И кӏэ зылъэфу и фэ зи бий [54].

И лъэ кӏэщӏщ, и щӏыб бгъуэщ, бгъунжу щылъщ, лышхуэ телъщ [54].

И пэр кӏыхьщ, и пкъыр инщ, и щхьэр ӏейщ.

И пӏэ иту псоми нэс [54].

И пӏэм имызагъэ, удын зыхэзагъэ [53].

И фэр фӏыцӏэщ, и цӏэр ӏейщ, и шэр ӏэфӏщ.

И щхьэр матэрэ и бгыр дахэу.

И щхьэр пкъутэмэ дыжьын къокӏ, дыжьыныр пкъутэмэ дыщэ къокӏ [54].

Иадэ хьэдрыхэ мащэщ, икъуэ шейтӏан узщ.

Илъмэ псынщӏэщ, нэщӏмэ хьэлъэщ.

Итырыгъухэр изыщӏыкӏ, ирищӏыкӏри зымыхьыж [53].

Куэбжэр зыгъэбыдэу быдэу зэрыӏыгъ [53].

Кунэрылъ курылъ быдэ [53].

Кхъуей плъыжь ныкъуэшхуэ, бажэр зэхъуапсэ, ехъуапсэ щхьэкӏэ зылъэмыӏэс [53].

Кхъухьым кърадз щхьэкӏэ, хыфӏамыдзэжыпэ [53].

Къаз щемыс щӏыгупс [53].

Къакъэм я ӏэтащхьэ, щхьэ ӏэтауэ къэзыкӏухь [53].

Къэкӏыгъэ лъабжьэ, лыбжьэ хэлыбжьэ [53].

Къэпым щилъым мэщащэ, ӏэнлъэм щилъым мэщатэ [53].

Къебэ-небэр зи гъуэлъыпӏэ, зи гъуэлъыпӏэри зи шхапӏэ [53].

Къыхуахьыр зи хьэлъэ, яхьыжыр зи псынщӏэ [53].

Къу зимыӏэ пэгун цӏыкӏу [53].

Къуажэхь-къуажэшх, ямышхын дыгъужь.

Къуакӏэбгыкӏэр зи псэупӏэ, къуакӏэбгыкӏэр зи хъуакӏуапӏэ [53].

Къуакӏэм и гъуджэ, ныджэм щыджэгу [53].

Къуакӏэм удэмыхьэу къуакӏэм удэзыш [53].

Къудамэ лъабжьэ, джыдэжь гъэлъей [53].

Къупщхьэ къызыхэмыкӏ, лъы къызыщӏэмыж.

Къупщхьэ матэ, матэ зекӏуэ [53].

Къупщхьэр зи джанэ, мывэ лъабжьэр зи унэ [53].

Къуршхэм щыӏэуэлъауэ, уэххэм щысабырыж [53].

Къуршым къежэхыф, къуршым дэмыкӏыф [53].

Кӏапэгъэсысу жыгыщхьэрыс, жыгыщхьэрысу пцӏыупсырей [53].

Кӏапсэ псыгъуэ щхьэгъуритӏ, зыр мэпсалъэ, зыр мэдаӏуэ [53].

Кӏапсэрыжэ жыг дэжей [53].

Кӏапсэу щыӏэм я нэхъ кӏыхь, ауэ зыми хуэмышыхь. [53]

Кӏапсэшхуэкӏэ къыраш, уэщышхуэкӏэ якъутэ.

Кӏэ бэлацэ дыгъуэрей, ди джэдкъазхэм теуэрей [53].

Кӏей лъэдэкъэху, уэрыху дыщэ жыг.

Кӏытэ, кӏытэ кӏытэрей, куэдрэ щытым къэвэрей [53].

Кӏыщ цӏыкӏу сабалъэ.

Кӏуэм дэкӏуатэ, щытым пэплъэ, плъэм илъагъу [53].

Лыпцӏэ пцӏанэ псыпцӏэ унэ [53].

Лыр зи кӏуэцӏу къупщхьэр зи щӏыфэ [54].

Лъагъуэ зымыщӏу щӏылъэм щызекӏуэ [53].

Лъакъуэ гъурищ, гъурищ щхьэ щимэ [53].

Лъакъуэ жэрхэм кърахьэкӏ, илъэс къэскӏэ зи бжьэр фӏэкӏ [53].

Лъакъуэ зелъафэ, удз къелъэфэкӏ [53].

Лъакъуэ зимыӏэ, унэм щызекӏуэ. [53]

Лъакъуэ зимыӏэу бжьакъуэ зытет [53].

Лъакъуэ зыщӏэмыт лъэмыж [54].

Лъакъуэ зыщӏэмыту лъагъуэм тету къэзыжыхь [53].

Лъакъуэ щӏэмыту къэтэдж [53].

Лъакъуэ щӏэмыту щӏылъэм щызекӏуэ, дамэ темыту уафэм щылъатэ [53].

Лъакъуиплӏкӏэ зекӏуэ, дамитӏкӏэ лъатэ [53].

Лъэгу хъурыфэ, щӏыфэ джафэ. [53]

Лъэмакъыншэу къэзыкӏухь, хьэщӏэ къихьэмэ мытэдж, тэджми умыгъуэт [54].

Лъэнкӏапӏэ щӏэх, нэм и псэр ӏузых.

Лъэпкъым и щӏыпӏэ, щӏыпӏэм и лъапӏэ [53].

Лъэуэ-пкӏэуэ къэзыжыхь, зи шыр цӏыкӏур жыпкӏэ зыхь [53].

Лӏыжь цӏыкӏу шыгъубэшх.

Лӏыжьым и унащхьэ дыщэ баш телъщ [54].

Лӏым я фащэ, шым я унэ [54].

Мажьэ зезыхьэ, щхьэц зытемыт [53].

Мазэм хуэдэу хъуреибзэ, бзэгуу иӏэр дагъэ защӏэ, щӏым къыхэпщмэ дыгъэ къелъыхъуэ.

Источник

загадка

1 загадка

2 загадка

3 загадка

См. также в других словарях:

Загадка — метафорическое выражение, в котором один предмет изображается посредством другого, имеющего с ним какое нибудь, хотя бы отдалённое, сходство; на основании последнего и должен отгадать задуманный предмет. В древности загадка средство испытания… … Википедия

загадка — Задача, шарада, ребус. См … Словарь синонимов

ЗАГАДКА — ЗАГАДКА, жанр народно поэтического творчества; краткое замысловатое иносказательное поэтическое описание какого либо предмета или явления, предлагаемое как вопрос для отгадывания. По форме (мерная речь, созвучие слов и рифма) народная загадка… … Современная энциклопедия

ЗАГАДКА — ЗАГАДКА, загадки, жен. Иносказательное изображение в короткой формуле предмета или явления, которые нужно угадать; выражение, требующее разгадки. В загадке: не огонь, а жжется разумеется крапива. || То, что непонятно и требует разгадки или… … Толковый словарь Ушакова

Читайте также:  5 пословиц на чувашском языке о природе

Загадка — может быть определена как замысловатый вопрос, выражаемый обычно в форме метафоры. По Аристотелю, З. «хорошо составленная метафора». Веселовский рассматривает З. в связи с формулами параллелизма и склонен видеть в ней одночленный параллелизм… … Литературная энциклопедия

ЗАГАДКА — сфинкса. Книжн. 1. Задачи, требующие большой сообразительности и остроумия для их решения. 2. Что л. непонятное, загадочное, неразрешимое. БМС 1998, 195. Сфинксова загадка. Книжн. Устар. То же. /em> Восходит к греческой мифологии. БМС 1998, 195.… … Большой словарь русских поговорок

Загадка — Загадка ♦ Enigme Задача, которую мы не в силах решить, но не потому, что она превосходит наши средства познания (тогда это была бы тайна), и не потому, что она не поддается доводам логики (тогда это будет апория), а потому, что она неверно… … Философский словарь Спонвиля

Загадка — ЗАГАДКА, жанр народно поэтического творчества; краткое замысловатое иносказательное поэтическое описание какого либо предмета или явления, предлагаемое как вопрос для отгадывания. По форме (мерная речь, созвучие слов и рифма) народная загадка… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

ЗАГАДКА — жанр народно поэтического творчества; иносказательное поэтическое описание какого либо предмета или явления, испытывающее сообразительность отгадывающего … Большой Энциклопедический словарь

Источник

Методическая копилка. Осетинские загадки.

1.Адæймаджы æмцыд цы кæны? (Аууон) – Кто идёт наравне с человеком? (Тень) ;

2.Адæймаг цæмæй нæ фæллайы? (Улæфынæй) – От чего человек не устаёт? (От отдыха) ;

3.Нæ галæн æстдæс сыкъайы. (Саг) – У нашего быка восемнадцать рогов. (Олень) ;

4.Арвæй зæлдагæ – зæнхæн цинадæ. (Хуры тын) – С неба шелковая нить – земле радость. (Луч солнца) ;

5.Нæ цары цæхæры кæфой. (Стъалытæ) – На нашем чердаке совок с углями. (Звёзды) ;

6.Сау дæн, æмæ сынт нæ дæн, урс дæн æмæ цыхт нæ дæн. (Булкъ) – Черна, да не ворона я, бела, да не кружок сыра. (Редька) ;

7.Уæле, уæле – хæдмæл куыдз, уый бынæй – ныггæндтæ, сеъхсæны та – фаджыс ран, уый бынæй та къада куырой. (Сæр, цæстытæ, фындз, дзых) – Наверху, наверху – дохлый пес, под ним погреба, между ними навозник, а под ним молотилка. (Голова, глаза, нос, рот) ;

8.Æна мын хæцъилы гæбаз авæрдта æмæ хурмæ дæр нæ хуыскъ кæны æмæ артмæ дæр. (Æвзаг) – Æнá дала мне кусочек ткани, и не на солнце, ни возле огня не просыхает. (Язык) ;

9.Нæ цары къæдз æхсырф. (Мæй) – На чердаке кривой серп. (Луна) ;

10.Нæ цары цæхæры кæфой. (Стъалытæ) – На чердаке совок с углями. (Звёзды) ;

Номер материала: ДБ-054125

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Темэ: Яджам къытегъэзэжын. «Псалъэ къэхъук I эмрэ псалъэ зэхъуэк I ык I эмрэ »

Мурадыр: къэпщытэжын, егъэбыдыл I эн псалъэ къэхъук I э темэм теухуауэ зрагъэгъуэта щ I эныгъэр къэхутэн..

Сыт нобэрей урокым и темэр. А упщ I эм и жэуапыр дэ къыдитынщ дгъэхьэзыра кроссвордым. Упщ I эхэр командит I ми етын.

Читайте также:  Варить язык лося в кастрюле сколько

1.Япэ хьэрфыр псалъэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьэщ, сказуемэм епхащ, абы къегъэлъагъуэ псалъэухам къыща I уатэр зыхужа I э предметыр. Ар жэуап хуохъу хэт? Сыт? Ар псалъэухам щы I эцэу е ц I эпапщ I эу къыщок I уэ.1 (подлежащэ) П.

2. Бзэщ I эныгъэм и I ыхьэу псалъэ зэпхахэм яку дэлъ зэпхык I эхэр зыджыр сыт? (синтаксис) С.

3. Псом я дежк I и зэхуэдэу щыт хабзэ пыухык I ам тету хьэрфхэр зэк I элъахь, абы щыгъуэм хьэрфхэм сыт къагъэхъур? (алфавит) А.

5. Алфавитым и 2-нэ хьэрфыр сыт хуэдэ? ( Э)

6. Макъ дэк I уашэ пыт I ахэм хэтщ, ауэ I бгъэдэткъым. (КЪ).

7. Псалъэм и пэм сыт хуэдэ макъзешэ къигъэлъагъуэу хьэрфзешэ А щатхыр. (Э)

8. I урей хъууэ къапсэлъ макъ дэк I уашэхэм щыщщ. (ХЪУ).

9. Псалъэхэр падежк I э щызэрахъуэк I ым деж сыт хуэдэ формэ игъуэтрэ? Абы дызэреджэр? (К I эух). К I

10. Аму, адакъэ, алэрыбгъу, ажэгъафэ- псалъэм и пэм адыгэбзэм сыт хуэдэ хьэрф дымытхыр ар зэхэтми? (Э).

11. Сонорнэ жгъыжьгъхэм ящыщ зыщ, именительнэ падежым и к I эухщ. (Р).

Слайдк I э къэгъэлъэгъуэн

псалъэр. Псалъэ къэхъук I эр.

Ет I уанэ псалъэр фэ къэфщ I энщ слайдым къыщыхьа хьэрфхэмк I э. ( Командит I ри йогупсыс нэхъ псынщ I эу зэхэзылъхьэр ток I уэ.)

Урокым и темэр, мурадыр яже I эн.

Тетрадхэм ирегъэтхэн урокым и темэр.

Мурадыр: Нобэ дэ къэтпщытэжын хуейщ «Псалъэ къэхъук I эмрэ псалъэ зэхъуэк I ык I эмрэ» теухуауэ дджа темэхэр, зэвгъэгъуэта щ I эныгъэри къэтхутэн хуейщ.

Упщ I эхэр командит I ми етын, нэхъ псынщ I эу жэуап къезытым къахь оценкэр гъэувын.

Щы I эц I эр сытк I э зэхъуэк I а хъурэ?

Глаголыр сытк I э зэхъуэк I а хъурэ?

Префикск I э, суффикск I э къэхъуа псалъэхэм я щапхъэ къэфхь. Хэт нэхъыбэ къихьми тек I уащ.

Псалъэ къызэрыхъу суффикск I э дызэджэр сыт?

Псалъэ зэхъуэк I а зэрыхъу суффиксхэр сыт хуэдэ? Къебжэк I ын.

Псалъэ зэхъуэк I а зэрыхъу префиксхэр къебжэк I ын. Щапхъэ къэхьын.

Псалъэпкъым сыт хуэдэ I ыхьэхэра хыхьэр?

Синтаксисым иджыр сыт?

Псалъэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэмрэ пкъыгъуэ ет I уанэхэмрэ сыт хуэдэ псалъэ лъэпкъыгъуэу къэк I уэнк I и хъуну?

И мурад елъытак I э псалъэухахэр зэригуэш л I эужьыгъуэхэр?

Командит I ми псалъэуха зырыз етын.

Псалъэухам нагъыщэхэр гъэувыжын, псалъэ зэпха къыхэхын, синтаксис и лъэныкъуэк I э зэпкърыхын.

Собранэм псори къек I уэл I ащ. Псалъэухам сыт хуэдэ пкъыгъуэ хэтыр? (жэуапыр я тетрадхэм иратхэ.)

Зэхъуэк I а зэрыхъу суффикс, префикс хэту псалъэ пщ I ырыпщ I зэхэлъхьэн. Пэжу, нэхъ псынщ I эу лэжьыгъэр нэзыгъэсыр тек I уэнущ.

Пщыхьэщхьэщ. Жэщ мэхъу. Сыдохутырщ. Сыегъэджак I уэщ. Мыхэр псалъэ хьэмэрэ псалъэуха? Тетрадым ирегъэтхэн.

Тхылъым ит лэжьыгъэхэм елэжьын.

Лэжь№ 170 гъэзэщ I эн. Псалъэхэр зэпкърыхын щапхъэм тету.

Рабочэ тетрадымк I э лэжьэн

Бзэщ I эныгъэм и I ыхьэу сыт хуэдэ темэхэра нобэ къэтпщытэжар?

Урокым к I э етын, оценкэхэр яхуэгъэувын.

Унэ лэжьыгъэ етын. Литературэ учеб. щапхъэ къихын. Рабочэ тетр. нап- 60- 64 Лэжь № 5,6,7 гъэзэщ I эн.

Номер материала: ДБ-1274423

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Мастерица
Adblock
detector